TOP > 大学概要 / 学生·教职员人数等

学生·教职员人数等

学院 学生人数

(截至2023年5月1日)

领域 1年 2年 3年 4年 男/女
总计
教育学院 学校教育课程 283 231 208  225  456/491
947 
心理教育课程 0 0 0 3 1/2
发展教育学课程 151 173  156  146 140/486
626
总计 434 404 364 374 597/979
1576
人文社会科学学院 人文社会科学系 154 170 140 146 289/321
610
临床心理学系 149 143 126 113 184/347
531
心理学系 171 146 134 152 241/362
603
总计 474 459 400 411 714/1030
1744
文学院 日本语言·文学系 136 152 100 113 206/295
501
英美语言·文学系 98 86 79 100 173/190
363 
中国语言·文学系 70 75 72 71 133/155
288
外语学科 52  51 46 71 85/135
220
总计 356 364 297 355 597/775
1372
信息学院 情报系统学系 115 109 106 113 374/69
443
信息社会学科 84  91  85 117 309/68
377
媒体表现学科 116 100 102 113 211/220
431
总计 315 300 293 343 894/357
1251
健康营养学院 管理营养系 103 102 71 111 127/260
387
总计 103 102 71 111 127/260
387
国际学学院 国际理解系 135 140 149 132 254/302
556
国际观光系 147 139 131 143 167/393
560
总计 282 279 280 275 421/695
1116
经营学院 经营学科 203 193 176 179 526/225
751
总计 203 193 176 179 526/225
751
总计 2167 2101 1881 2048 3876/4321
8197

研究生院 学生人数

(截至2023年5月1日)

领域 1年 2年 3年 男/女
总计
教育学研究生院 学校教育专攻硕士课程 6 1 - 3/4
7
人文社会科学研究生院 临床心理学专攻博士后期课程 0 0 0 0
临床心理学专攻硕士课程 13 14 - 9/18
27
人文社会科专攻硕士课程 8 4 - 8/4
12
语言文化研究生院 语言文化专攻博士后期课程 0 1 2 2/1
3
语言文化专攻硕士课程 6 7 - 6/7
13
信息学研究生院 信息学专攻硕士课程 5 5 - 6/4
10
国际学研究生院 国际学専攻硕士课程 6 7 - 4/9
13
总计 44 39 2 38/47
85

专攻科·留学生预科 学生人数

(截至2023年5月1日)

领域 1年
专攻科
留学生预科

教职员人数

(截至2023年5月1日)

  专职教员
大学 239※

※不包括校长

(截至2023年5月1日)

  专职职员
大学 141

返回页首